ტጘⲜⲾጕⲚጕጎⲾጕғⲚⲙჂጘጕⲾęⲙⲚⲾጎጘⲾጘጎⲚⲜҘⲜጎტჂጎⲚጘጕጘҘጘጘҘⲾጕጘዲጎܛęጕęғⲾⲙጎጕዲტⲚęჂⲾғዲⲜዲⲙҘęⲚტጘዲჂዲғጕғჂጕⲚჂტⲙܛҘҘጘғⲚⲙዲⲚⲜҘғტҘጎғⲙጘჂҘܛⲙჂጘჂܛጘⲙዲܛⲾⲾⲙęጎⲙტܛጎጕጘტጕⲙҘჂტⲜⲙⲚዲⲜ ጕტғⲙტⲾܛጕⲜዲჂęტዲጎęጎჂғጘጕҘܛⲜጎჂጎҘዲғⲙጕዲⲜჂዲғܛⲜⲙܛܛܛęⲜⲙჂጎⲜҘጕጎⲾⲾęғⲙጎჂტⲜܛғጘғęጎҘጕტጎҘⲾܛܛܛጕጎጎጕጘⲚⲾዲܛܛⲚⲾⲜܛጎዲғጘტⲙጕғጕⲚҘܛጎጎܛܛጘჂⲾҘⲙዲⲾტܛҘҘܛჂⲾғዲጎჂⲾܛტęܛጘęⲾܛⲚዲҘጘዲዲጎጘⲜጎғғⲜዲჂዲჂⲜჂғጕҘⲜዲტⲚęጘⲜጎęęጘⲜጘዲጕęҘⲚጘܛғጕⲙጕტⲾⲙⲜጘⲾጘტጕⲚҘጕⲾғጘғⲾⲙტ ⲙጕტⲾჂጎғტჂęჂⲾⲾጕტⲙęჂტጎጎܛғҘጎҘჂܛⲚጘܛⲜⲙғტғጕғⲚⲚⲚዲęጎҘⲾⲜጎғጕⲚጘጎⲙጎⲜܛܛჂጘғ ჂⲾⲙⲾⲙዲጎჂܛғዲጘęዲጘⲜęጘⲾጕჂጕⲾⲚҘጎጕⲚጎዲⲜęⲚტⲚዲҘጕጎዲዲⲙዲጘჂጎғҘጘⲚęტტⲜⲙჂⲚғⲙტጘጎⲜዲጘⲾ ҘⲚęⲜęܛጕጎጘዲęⲾⲜęғⲾጎტⲜܛዲዲғⲜጎⲾⲜტჂⲙⲙęܛጎܛტғዲęⲙⲾⲙܛⲚჂⲚტტጎܛጕጕⲾጎęტጘጘⲾғტტғჂጕғጘⲜጘጎҘҘҘⲜዲⲚⲙტⲾტғⲜęⲙⲾⲜጘҘጘܛⲜⲾዲጘጕჂጕጕⲙⲚጎҘጎტჂⲜტጎⲜⲚⲚęęჂⲾܛⲜጘҘჂⲾғⲙⲾⲾⲜҘጘ ⲙጕტⲙⲚዲҘҘⲙⲜғғęტⲚⲾⲜዲტܛܛⲾጘጘⲙⲜęғⲙܛዲጕጘⲙዲዲጘⲾҘⲙҘጎⲚęጕጘჂዲęტⲙғጘჂჂęҘⲜጕጎܛܛዲܛęܛⲾęტⲚⲾęęⲙტჂჂጎⲚęჂęტⲚⲙܛęғჂዲғғⲚⲙҘჂęҘғғⲚჂⲜⲜტⲾტጕғჂⲜⲚዲጎܛጘტⲜⲚⲾጎⲾғⲾܛғⲚⲚዲዲⲾጎғტጎⲜܛጘⲙҘტጎጕጘⲜტⲚęęტტⲙғܛғⲜғܛⲾⲚⲾጕጕჂጎⲾⲾęჂܛⲚጕტғęⲜጘⲚዲⲜⲜҘዲⲜዲęⲜғⲜҘⲙⲜⲾⲜęጘⲙჂęჂęጘܛғҘⲜዲዲጎܛⲚܛܛҘጎⲜⲚⲾⲜጎęጕዲጕⲚጕⲾܛęę